„Грийн Лайт Интернешънъл” ЕООД е компания, специализирана в изграждането на лозови масиви – на „гола земя” или чрез изкореняване и презасаждане, както и системи за капково напояване, като се контролира и осъществява целият процес от началото до края.

Това включва:

І. Изготвяне на необходими документи и представителство пред институции:

 • Пред Изпълнителна агенция по лозата и виното – изготвяне и подаване на документи за издаване на разрешения за засаждане от преобразувани права, уведомления за изкореняване на лозови насаждения и презасаждане на такива, при участие по мярка „Преструктуриране и ковнерсия на лозя” – подаване на заявление за издаване на удостоверение за участие по мярката, подготовка на план за преструктуриране и конверсия на лозя, съдействие по всякакви технически въпроси във връзка с промяна на актуално лозарско стопанство, подаване на годишна декларация за плододаване, подаване на заявление за издаване на удостоверение за среден добив и пр.
 • Пред РИОСВ във връзка с изграждане на системи за капково напояване – изготвяне на всички необходими документи като искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обяви до населението, уведомление на съответната община, съгласувания и т.н. до етап решение на РИОСВ.
 • Басейнова дирекция за управление на водите във връзка с процедура по водовземане и водоползване, тъй се налага ползване на водоизточник за капковото напояване.
 • Съответната община и общински съвет във връзка с получаване на сервитут при преминаване на магистралната тръбна мрежа от хидромелиоративната система под общински пътища.

ІІ. Доставка на всички материали и извършване на всички услуги по създаване на лозово насаждение:

 • Изкореняване на стари насаждения – премахване на старата конструкция (колове, телове и пр.), на надземни и подземни части на лозите и привеждане на терена в състояние, годно за новото му предназначение, независимо дали за ползване като нива или за засаждане на ново лозе.
 • Почвообработки и торене – риголване, подравняване, оран, дисковане, култивиране, почвено торене.
 • Засаждане на нови лозя чрез машина за засаждане с лазер, осигуряващо прецизност, качество и не на последно място  – естетика, поставяне на индивидуални колчета.
 • Изграждане на подпорна конструкция с материали по избор на клиента – дървени, железобетонни или поцинковани колове, опъване на тел.

ІІІ. Отглеждане на лозови насаждения от създаването им до влизането им в плододаване:

 • Култучене и филизене на младите лози.
 • Формиране и резитба.
 • Пръскане с ПРЗ, както и доставка на такива, вкл. изготвяне на качествена и изгодна финансова схема за пръскането.
 • Третиране с хербицид на вътрередието (ръчно, със защитни екрани при пълна гаранция за всяка лоза) и междуредието, което осигурява трайно справяне с плевелите.
 • Почвообработки според нуждата – култивиране, дисковане, оран, продълбочаване, загърляне (механизирано и допълнително ръчно при необходимост), надробяване на пръчките с шредер.
 • Подсаждане на изгубени лози, вкл. за собствена сметка при цялостно изпълнение на инвестицията.

ІV. Доставка на всички материали и извършване на всички услуги по изграждане на системи за капково напояване на лозя:

 • Изготвяне на проекти и съответните количествено-стойностни сметки.
 • Поставяне на носеща тел и опъване на маркучи за капково напояване.
 • Изграждане на магистрална тръбна мрежа, поставяне на фишки и свързването им с капковите маркучи, промивка на системата.
 • направа и монтаж на възли.
 • Изграждане на площадки и монтаж на резервоари за съхранение на вода.
 • Изграждане на сонди.
 • Изграждане на автоматизация, позволяваща контрол и регулиране на системата от разстояние.

„Грийн Лайт Интернешънъл” ЕООД е създало до момента в България над 1 050 дка нови лозя, а на още над 1 500 дка е изградило система за капково напояване чрез черпене на вода от сондажи или други водоизточници (реки или язовири).